𝑩𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒊́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒂̉ 𝒃𝒆́?

Thứ hai - 13/05/2019 15:55
𝐶𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̀ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ “𝑚𝑜̛̉ 𝑐𝑜̛̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔” 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑠𝑒̃ "𝑐𝑢̛́𝑢 𝑣𝑜̛́𝑡" đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑡𝑎̆́𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑒̣. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑜̂̃𝑖 𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̃𝑚 𝑐ℎ𝑖̀ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑎 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑖̉𝑚 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔. 𝑇𝑢̛̀ 𝑠𝑎́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝐴𝑑 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑎́𝑛 𝑠𝑜̂𝑖 𝑛𝑜̂̉𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑢̉ đ𝑒̂̀ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛𝑒̂𝑛 𝐴𝑑 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑜́𝑝 𝑡𝑖́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑛ℎ𝑒́.

𝑺𝒐𝒏 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̃𝒎 𝒄𝒉𝒊̀ 𝒂̉𝒏𝒉 𝒉𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒎 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?

 
Tác hại nguy hiểm với Son nhiễm chì.


- 𝐻𝑎̂̀𝑢 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑜𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑖́𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 1 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̀ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜́, 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜́𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑛 “𝑎̆𝑛 𝑠𝑜𝑛” 𝑣𝑜̂ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐. Đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑒̣ đ𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉, 𝑔𝑎̂𝑦 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑛𝑎̃𝑜 𝑏𝑜̣̂ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑖.

𝑪𝒉𝒐̣𝒏 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 đ𝒆̣𝒑 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒆̣, 𝒌𝒉𝒐̉𝒆 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂𝒃𝒚?
𝑩𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒊́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒂̉ 𝒃𝒆́?
                                                                                 
Son Đen Sky - Hạt màu nhuộm được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên.


Các mẹ bầu có thể lựa chọn loại son có nguồn gốc, thành phần từ thiên nhiên đã được kiểm định nghiêm ngặt. Các thành phần được coi là an toàn cho sức khỏe của mẹ và bé là nho đen, bơ hạt mỡ, táo đỏ, rong biển,...


𝑴𝒆̣ 𝒃𝒂̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝑺𝑶𝑵 Đ𝑬𝑵 𝑺𝑲𝒀 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
𝑩𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒊́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒂̉ 𝒃𝒆́?
                                                                                                               Son Đen an toàn cho Mẹ và Bé. 

- Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑛 𝑘ℎ𝑎́ 𝑝ℎ𝑜̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝐹𝐷𝐴 𝐻𝑜𝑎 𝐾𝑦̀ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 100% 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛. 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑣𝑖̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑜̂𝑖 𝑚𝑒̣ 𝑏𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑢̛𝑜̛́𝑡 𝑠𝑎̆́𝑐, 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̣𝑐 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 8 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎𝑏𝑦 𝑛𝑢̛̃𝑎.

 

Với “bảng thành tích” lẫy lừng do FDA Hoa Kỳ chứng nhận, sơ sơ nhiêu đó có “đủ” để nàng yên tâm chưa nè…

𝑩𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒊́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒂̉ 𝒃𝒆́?

                                                                                                         FDA Hoa Kỳ của Son đen SKY.

Bữa nay admin phải làm một cái việc mà xưa giờ ít có làm, đó là “khoe khoang” mấy bảng chứng nhận (còn gọi là Certificate of Free Sale – CFS). Vì hầu như khách hàng “ruột” của Farm chưa bao giờ thắc mắc điều này, suốt 5 năm qua, uy tín đã làm nên thương hiệu của một fanpage Nông trại làm đẹp với phong cách phục vụ thân thiện, tận tâm và tận tình. 
 

Một vài chia sẻ kỹ càng, chúc các bạn sẽ chọn cho mình được một thỏi son ưng ý nhé!

𝑩𝒂̂̀𝒖 𝒃𝒊́ 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒏𝒆̂𝒏 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒔𝒐𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒆̣ 𝒄𝒂̉ 𝒃𝒆́?Đừng quên nhấn “THEO DÕI” trên mọi mặt trận để Farm có cơ hội phục vụ các nàng hết mình nha.

 

Zalo cá nhân: 0967867802

Zalo page: Farm  - Nông trại làm đẹp

Instagram: Farm – Nông trại làm đẹp

Tổng đài: 02854107131

Website: http://nongtrailamdep.com/moi/son-den-sky-night-secret.html

  

Tác giả bài viết: NHƯ THẢO

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 Giao hàng toàn quốcGiao hàng trên toàn quốc với mức phí ưu đãi nhất
 Hỗ trợ khách hàngHỗ trợ khách hàng trực tuyến 24/7 Hãy gọi cho chúng tôi
 Nhiều combo tiết kiệmCó được bộ sản phẩm làm đẹp với giá thật hợp lý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
09 678 678 02